kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Zaistenie bezpečnosti technických zariadení v budovách, v súlade s vyhláškou č. 398/2013 o BOZP s technickými zatiadeniami