kalendár školení

kalendár podujatí

OŠETROVANIE OŠÍPANÝCH

 odborná príprava
Cieľ:

Cieľom je získať odbornú spôsobilosť v oblasti ošetrovania ošípaných v súlade s nariadením vlády SR č. 735/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.

Určené:

Osoby, ktoré ošetrujú ošípané, musia byť v pravidelných intervaloch, nie dlhších ako päť rokov zaškolené a poučené o požiadavkách na ochranu ošípaných. Novoprijatí ošetrovatelia ošípaných musia najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania absolvovať zaškolenie.

Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: podľa dohody
Termín/y: 15. 10. 2017 - 20. 12. 2017

Termíny sústredení:
Rozsah výuky je 16 hodín v termínoch podľa dohody s objednávateľom, z toho 8 hodín teoretickej prípravy a 8 hodín nácviku praktického zaobchádzania s ošípanými.

Odborný garant: Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD.
Program:

Obsah zaškolenia a poučenia:

- legislatívne požiadavky na podmienky chovu ošípaných,

- kategórie ošípaných,, welfare v chove ošípaných, nároky na mikroklimatické a hygienické podmienky,

- dodržiavanie podmienok krížovéhoplnenia v požiadavkách týkajúcich sa minimálmych noriem na ochranu ošípaných určených na odchov a výkrm,

- ošetrovanie ošípaných podľa jednotlivých kategórií,

- manipulácia s ošípanými,

- zabezpečenie hygieny v chovoch  ošípaných.

 

 

Účastnícky poplatok: závisí od počtu účastníkov v kurze a miesta konania, 40-80 €/osoba (vrátane DPH) €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia