kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Určené:

bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, odborníci vykonávajúci pracovnú zdravotnú službu, zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, zástupcovia zamestnancov

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 11. 05. 2017
Odborný garant: MUDr.Ľudmila Ondrejková,MPH- Úrad verejného zdravotníctva SR,Bratislava
Program:

Odborný program: 9.00 – 14.00  hod.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci: povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z. z., pracovná zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, dokumentácia: posudok o riziku, prevádzkový poriadok, prehľad právnych predpisov v danej oblasti

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia: Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z., posúdenie rizika a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, opatrenia na zníženie rizika

Rizikové práce: určovanie rizikových prác, povinnosti zamestnávateľa, predchádzanie vzniku chorôb z povolania, rizikové práce v SR

Choroby z povolania: postup pri posudzovaní profesionality ochorenia, uznanie alebo neuznanie choroby z povolania, lekársky posudok o uznaní choroby z povolania, hlásenie, registrácia a evidencia choroby z povolania, zoznam chorôb z povolania, choroby z povolania v SR

11.30 – 12.00  hod. – obed v reštaurácii v budove 

Účastnícky poplatok: 60 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.