Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

DODRŽIAVANIE BOZP V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poľnohospodárstvo je jedným z najnebezpečnejších odvetví z hľadiska pracovných úrazov. Podľa štatistík u zamestnancov v poľnohospodárstve je miera úrazov bez smrteľných následkov 1,7-krát vyššia ako priemer a miera úrazov so smrteľnými následkami je trikrát vyššia ako priemer.

Určené:

Seminár slúži na informovanie a vzdelávanie zamestnancov o rizikách spojených s prácou v poľnohospodárstve a je určený pre všetkých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a lesníctve, odborných pracovníkov v oblasti BOZP – autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, FO zamestnávajúcim poľnohospodárskych a lesných robotníkov a všetkým, ktorí majú vo svojej pracovnej náplni problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia v poľnohospodárstve a v lesníctve

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 7. 2. 2018 - 7. 02. 2018
Odborný garant: Ing. Rudolf Vašíček - odborník na bezpečnosť v poľnohospodárstve
Program:

9.00 – 14.00  hod.

 Všeobecné požiadavky BOZP  pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami


 Všeobecné požiadavky BOZP   v chove hospodárskych zvierat
 

Dodržiavanie BOZP v lesníctve a pri inej činnosti


 Trhový dohľad


 Zmena legislatívy

11.30 – 12.00  hod. – obed v reštaurácii v budove

Účastnícky poplatok: 54 EUR bankovým prevodom,56 EUR pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).