Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky, o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, tak aby dokázal vypestovať suroviny, ktoré vyhovujú štandardom najvyššej kvality a tým bola zaručená bezpečnosť pre spotrebiteľa, nakoľko pri pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín je potrebné dodržiavať pestovateľské postupy a brať do úvahy vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast a vývoj liečivých rastlín pričom kvalita finálnej rastlinnej drogy priamo závisí od pestovateľských podmienok a vedomostí pestovateľa.

Určené:

Pestovatelia, zberatelia, spracovávatelia liečivých rastlín, osoby so záujmom získať odborné vedomosti v danej oblasti,osoby pestujúce liečivé rastliny pre potreby fytoterapie, kozmetické a farmaceutické účely, podnikateľské subjekty, ktoré plánujú diverzifikovať svoju činnosť a rozšíriť poľnohospodársku prvovýrobu o pestovanie a spracovanie liečivých rastlín.

Rozsah: 30 vyučovacích hodín: teoretická časť – 22 h, praktická časť 8 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 16. 1. 2019 - 18. 1. 2019
Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Program:

Časový hramonogram:

1. deň – 9.00 – 17.00

2. deň – 9.00 – 17.00

3. deň – 8.30 – 14.00 (exkurzia)

Obsahová náplň:           

Čo sú to liečivé rastliny (základné pojmy a zdroje liečivých rastlín)

Produkcia liečivých rastlín (agroekologické podmienky, klíma, pôda, sejba a výsadba, výživa a hnojenie...)

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu koreňa

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu listu a vňate

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu kvetu

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu plodov

Exkurzia do spracovateľského podniku

Účastnícky poplatok: 198 € pri platbe prevodom na účet, pri platbe v hotovosti 200 €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2015/41/1
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Cena obsahuje: organizačné náklady, 2 x obed, občerstvenie
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247;, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX; konštantný symbol: 0308;, variabilný symbol: 111 005 ; špecifický symbol: uveďte vaše IČO ak ste FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu

!!! Kurz sa otvára pri minimálnom počte účastníkov 15 !!!
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).