Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ V BUDOVÁCH, V SÚLADE S NOVÝM ZÁKONOM

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

• Informovať účastníkov o požiadavkách na zodpovedné osoby, zamestnávateľov pri starostlivosti o vyhradené technické zariadenia
• Podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch pri vydávaní dokladov odbornej spôsobilosti na vyhradené technické zariadenia
• Informovať ohľadne nových predpisov v oblasti posudzovania zhody pre výrobky a pre trhový dohľad

Určené:

• Pre zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov, odborných pracovníkov BOZP, zodpovedné osoby za vyhradené technické zariadenia, energetikov, širokú odbornú verejnosť

Rozsah: 1.deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 29. 5. 2018
Odborný garant: Ing. Maroš Ikrényi -špecialista závažných priemyselných havárií
Program:

9:00-10:30 - Novela Zákona 124/2006 (Zákon 154/2013 Z .z.)vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam (odborná spôsobilosť, preukazy, osvedčenia a činnosť oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti)

10:30-10:45 prestávka na občerstvenie

10:45-11:40 - Zákon 56/2018 Z .z. (Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupnení určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace

11:40-12:10 obed

12:10-13:30 - Najzávažnejšie a najčastejšie zisťované nedostatky na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky 508/2009 v znení neskorších predpisov
13:30 - podľa potreby- Diskusia k odprednášaným témam

Účastnícky poplatok: 57,- € vrátane DPH pri platbe bankovým prevodom; 59 ,- € vrátane DPH pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: +421905262103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).