Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie na základe oprávnenia

  Odborná príprava bezpečnostných technikov

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 579,- €
Rozsah 4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastlislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, 0905 262 103, E – mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Cieľ kurzu Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.
Cieľová skupina

Seminár je určený nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Obsahová náplň Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva vnútra SR podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kategória