V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Hotelové služby

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky hotela

Odberateľ svojím súhlasným konaním, objednaním ubytovania potvrdzuje, že sú mu nižšie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Bude šetriť zapožičaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Storno podmienky pre skupiny (3 a viac izieb)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu pobytu a dôvodu zrušenia pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia ubytovania:

  • 31 a viac dní pred uskutočnením pobytu - bez poplatku
  • 30 až 20 dní pred uskutočnením pobytu - 20 % z ceny ubytovania
  • 19 až 8 dní pred uskutočnením pobytu - 40 % z ceny ubytovania
  • 7 až 1 deň pred uskutočnením pobytu - 60 % z ceny ubytovania
  • do 24 hodín pred uskutočnením pobytu - 100 % z ceny ubytovania
  • nenastúpenie na pobyt bez uskutočneného storna - 100 % z ceny ubytovania

Storno podmienky pre jednotlivcov (max. 2 izby)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne alebo telefonicky s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu.
Storno poplatok pre jednotlivcov sa neúčtuje.