V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Knižnica

Knižnica

Knižnica

Knižnica plní úlohy špeciálnej poľnohospodárskej knižnice. Fond knižnice tvorí cca 11 000 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je Depozitná knižnica FAO a fond publikácií EU. Vo fonde je 56 titulov periodík. Fond knižnice je spracovaný elektronicky a tvorí bázu dát, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG.

Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 14:00

V rámci medzinárodnej výmeny publikácií knižnica spolupracuje so slovenskými i zahraničnými informačnými strediskami a knižnicami a medzinárodnou sieťou poľnohospodárskych knižníc AGLINET.

Služby

  • prezenčné výpožičky (časopisy, knihy, zborníky, encyklopédie, štatistické ročenky)
  • absenčné výpožičky (podľa štatútu knižnice)
  • rešerše
  • MVS
  • MMVS
  • reprografické služby

Prírastkové zoznamy

Podujatia