Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre PREDAJCOV - Modul 01

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Určené:

fyzické a právnické osoby, ktorí uvádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na trh – predajcovia a distribútori

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Termín/y: 20. 10. 2020

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

Prezencia: 8,30 - 9,00

Začiatok vzdelávania: 9,00

~~Vzhľadom na prijaté epidemiologické opatrenia v rámci COVID-19 Vás žiadame uprednostniť platenie účastníckeho poplatku na účet!
 

Vzhľadom na krízovú epidemickú situáciu bolo MPRV SR vydané usmernenie k platnosti alebo získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti, link: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=18712

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.
 Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.
 Porovnávacie posudzovanie s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky.
 Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín.
 Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
 Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
 Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
 Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh,  pričom uvádzaním na trh pre tento účel sa považuje aj predaj alebo ponúkanie na predaj. To znamená že  u každého podnikateľa, ktorého predmetom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia. Viď stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. , link  na stiahnutie:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=10580#

Účastnícky poplatok: 95,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 100,00  €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
E-mail: peter.paulen@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
!!!Prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred konaním školenia!!!
Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia a materiály v elektronickej forme.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok
Mám záujem o vystavenie zálohovej faktúry